โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ UV ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
หุ้น ร้อยละ
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด* 1,262,010,305 66.007
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,944,867 2.037
3 นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 19,094,900 0.999
4 นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 18,400,000 0.962
5 นายวิเชียร เศวตวาณิช 18,000,000 0.941
6 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 17,963,400 0.940
7 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,259,700 0.798
8 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 13,538,200 0.708
9 นายวิโรจน์ เศวตวาณิช 13,050,000 0.683
10 นายพิชิต ชินวิทยากุล 12,400,000 0.649
  รวม 1,428,661,372 74.724


หมายเหตุ :

ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50
* UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.