โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ UV ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
หุ้น ร้อยละ
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด* 1,262,010,305 66.01
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,142,596 2.15
3 นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 18,874,600 0.99
4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,314,200 0.96
5 นายวิเชียร เศวตวาณิช 18,000,000 0.94
6 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,554,000 0.81
7 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 14,059,600 0.74
8 นายภมร พลเทพ 14,000,000 0.73
9 นายศิรประเสริฐ จีระพรประภา 11,999,900 0.63
10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด 11,962,700 0.63
  รวม 1,425,917,901 74.59


หมายเหตุ :

ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50
* UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.