ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ปี 2561 12 เดือน
(ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
ปี 2560 9 เดือน
(มกราคม-กันยายน)
ปี 2559 12 เดือน
(มกราคม-ธันวาคม)
ปี 2560 12 เดือน
(ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า 20,873.33 13,555.77 16,725.76 17,748.29
รายได้รวม 20,994.52 13,741.31 16,966.85 18,088.84
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า 14,521.02 9,494.32 11,906.00 12,426.61
กำไรขั้นต้น 6,352.30 4,061.45 4,819.76 5,321.68
กำไรสุทธิ 2,265.24 1,472.10 1,696.26 1,858.57
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท 1,005.64 838.44 1,075.69 1,089.79
 
ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,427.70 1,641.80 687.45   -  
สินทรัพย์รวม 51,794.26 41,649.75 38,896.69   -  
หนี้สินรวม 31,905.39 23,372.18 21,378.41   -  
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,911.93 1,911.93 1,911.93   -  
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 10,169.12 9,577.92 9,126.60   -  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 19,888.87 18,277.57 17,518.28   -  
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1.00 1.00 1.00   -  
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.