ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ปี 2560
ไตรมาส 1 / 2561
(ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
ปี 2560
(มกราคม - กันยายน)
ปี 2559
(มกราคม - ธันวาคม)
ปี 2559
ไตรมาส 1 / 2560
(ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า 5,653.64 13,555.77 16,725.76 4,192.52
รายได้รวม 5,688.72 13,741.31 16,966.85 4,347.53
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า 3,977.61 9,494.32 11,906.00 2,932.29
กำไรขั้นต้น 1,676.02 4,061.45 4,819.76 1,260.23
กำไรสุทธิ 706.91 1,472.10 1,696.26 386.47
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท 342.18 838.44 1,075.69 251.36
 
ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,176.42 1,641.80 687.45 -
สินทรัพย์รวม 43,446.82 41,649.75 38,896.69 -
หนี้สินรวม 24,454.25 23,372.18 21,378.41 -
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,911.93 1,911.93 1,911.93 -
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 9,920.11 9,577.92 9,126.60 -
ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,992.58 18,277.57 17,518.28 -
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1.00 1.00 1.00 -
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.