ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด ( มหาชน )

ชื่อย่อหลักทรัพย์ UV
ประเภทธุรกิจ ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบียนบริษัท 0107537001030
ปีที่ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2523
ทุนจดทะเบียน 4,044,770,615.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,911,926,537.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 1,911,926,537 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้นสามัญ) 1,911,926,537 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2255 9418
Home Page www.univentures.co.th

บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7111
โทรสาร 66 (0) 3580 0977
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสีออกไซด์ และเคมีภัณฑ์อื่นๆ
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 415,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,152,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 2 อาคารมหาทุนพลาซ่า เลขที่ 888/222-224 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7222
โทรสาร 66 (0) 2255 8986-7
ประเภทธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์ควบคุมระบบจอดรถ
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 99.99

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2255 9418
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการ และการลงทุน
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2255 9418
ประเภทธุรกิจ ให้บริการบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการ
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 22,310,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,231,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2255 9418
ประเภทธุรกิจ ลงทุนและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ โครงการ ปาร์คเวนเชอร์ เพื่อรายได้ ค่าเช่าจากสำนักงานและ โรงแรม
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7171
โทรสาร 66 (0) 2253 3263
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อขาย ประเภท คอนโดมิเนียม
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2255 9418
ประเภทธุรกิจ ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2255 9418
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในกิจการอื่นๆ
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2225 9418
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการพลังงาน
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 27,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 79.00

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 36 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 66 (0) 2620 6200
โทรสาร 66 (0) 2620 6222
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัย
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 7,780,590,264.25 บาท* แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 39.28

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 66 (0) 2201 3466-7
โทรสาร 66 (0) 2201 3465
ประเภทธุรกิจ วิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและติดตั้ง อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 26,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 30.59

บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7171
โทรสาร 66 (0) 2253 3263
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารที่พักอาศัย เพื่อขาย ประเภท คอนโดมิเนียม
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 244,049,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,711,660 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 21,693,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 99.98 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด)

บริษัท ไทย - ซิงค์ออกไซด์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7111
โทรสาร 66 (0) 3580 0977
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสี ออกไซด์ และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 6,250,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 99.99 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด)

บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2255 9418
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและบริหารจัดการอาคารชุด
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 7,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 99.99 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด)

บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2255 9418
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจกรรมของตัวแทน และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 99.99 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด)

บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2255 9418
ประเภทธุรกิจ การเช่าและการดำเนินการ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 99.99 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด)

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 66 (0) 2690 7460
โทรสาร 66 (0) 2690 7461
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการบริหารและ ควบคุมงานก่อสร้าง บริการ รับออกแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมและตกแต่ง ภายใน
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 35.00 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด)

บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 (0) 2201 3466-7
โทรสาร 66 (0) 2201 3465
ประเภทธุรกิจ จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชยกรรม
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 92,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 15.80 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด)

บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 (0) 2201 3466-7
โทรสาร 66 (0) 2201 3465
ประเภทธุรกิจ จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชยกรรม
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 15.80 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด)
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.