นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และ ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของ บริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือ เปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือ มีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการ ของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสม เป็นกรณี ๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็น ผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของ UV
รายละเอียด ผลการดำเนินงานปี
2560(1) 2559 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)
2556
เงินปันผลประจําปี(บาทต่อหุ้น) 0.220 0.200 0.110 0.075 0.050
กําไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 838.44 1,075.69 630.94 428.74 175.36
หัก: จัดสรรสํารองตามกฎหมาย และอื่น ๆ (ล้านบาท) (35.00) (334.48) (280.72) (182.61) -
กําไรสุทธิคงเหลือสําหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 803.44 741.21 350.22 246.13 175.36
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 420.62 382.39 210.31 143.39 95.60
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรหลังจัดสรร (ร้อยละ) 52.35 51.59 60.05 58.26 54.52

(1) ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) จะได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 กำไรปี 2560 จำนวน 838.44 ล้านบาท

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.