นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

UV มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสม และกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอ หลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสม เป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของ UV
รายละเอียด ผลการดำเนินงานปี
2559 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)
2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) 0.200 0.110 0.075 0.050 0.022
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 1,075.69 630.94 428.74 175.36 249.40
หัก: กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (ล้านบาท) (334.48) (280.72) (182.61) - (169.00)
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 741.21 350.22 246.13 175.36 80.40
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 51.59 60.05 58.26 54.52 52.31
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.